Yaz?c? Sürümü
İnşirah Suresiİnşirah suresi sekiz âyettir ve Mekke´de nazil olmuştur.[1]Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.1- Ey Muhammed, biz senin göğsünü açmadık mıBu âyet-i kerime iki şekilde izah edilmiştir: Birinci izah şekli şöyledir: "Ey Muhammed biz senin kalbini hidayete, Allaha imana ve hakkı öğrenmeye açmadık mı " Diğer bir izah şekli ise şöyledir: "Ey Muhammed, biz senin göğ­sünü yararak kalbini yıkamadık mı "

Malik b. Sa´saa diyor ki: "Resulullah şöyle buyurdu:

"Ben Kabe´de uyku ile uyanıklık arasımla bir halde iken birinin şöyle de­diğini duydum: "O, üç kişinin arasında biridir. "Bana altından bir leğen getirildi. Onda zemzem suyu vardı. Birisi göğsümü, karnımın alt tarafına katlar yardı. Kalbim dışarı çıkarıldı Zemzem suyu ile yıkandı sonra yerine kondu. Sonra ona iman ve hikmet dolduruldu."[2]2-3- Ağırlığı ile belini gıcırdatan yükünü atmadık mıAyet-i kerimede zikredilen "Yük"ten maksat, Mücahid, Katade ve İbn-i Zeyd´e göre "Günahlar"dır. Allah teala Resulünün; peygamberlik vermeden Ön­ceki günahlarını affederek yükünü kaldırmıştır. Dehhak´a göre ise bu yükten maksat şirktir. Allah teala Resululiam şirkten kurtararak onun yükünü kaldır­mıştır.[3]4- Senin ismini yüceltmedik miMücahid diyor ki: "Allah teala buyurdu ki: "Ben nerede anılırsam sen de benimle birlikte anılırsın. Bu da: "Lailahe İllallah Muhammedürresulullah" demekle olur.

Katade diyor ki: "Allah, Resulullahın zikrini dünyada da âhirette de yü­celtti. Hiçbir hutbe okuyan, şehadet getire ve namaz kılan yoktur ki: "Eşhedü en Lailahe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammederresulullah" diye seslenmiş olma­sın."

Ebu Saiti el-Hudri Resulullahın şöyle buyurduğunu rivayete diyor: "Ceb: rail bana geldi ve "Senin de benim de rabbimiz olun Allah buyurdu ki "Ben se­nin ismini nasıl yüceltim " Resulullah: "Allah daha iyi bilir." dedi. Cebrail de dedi ki: "Allah teala: "Ben anıldığım zaman o da benimle beraber anılır." buyur­du.[4]5- Mutlaka bir güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6- Evet, her güçlükle beraber elbette bir kolaylık vardır.Ey Muhammed, şüphesiz ki, senin içinde bulunduğun, müşriklere karşı cihad etme zorluğu ile birlikte mutlaka zafer elde etme kolaylığı ve rahata ka­vuşma kolaylığı da vardır. Evet, mutlaka güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Hasan-ı Basri ile Kataüe diyorlar ki: "Bir gün Resulullah sevinçli ve gü­lümser bir halde çıkıp geldi. Sahabelere şöyle buyurdu: "Elbette ki bir zorluk iki kolaylığa galip gelemeyecektir. Elbette ki bir zorluk iki kolaylığa galip geleme­yecektir. Zira: "Mutlaka her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet her güç­lükle beraber bir kolaylık vardır." buyurulmaktadır.

Âyet-i kerimelerde "Zorluk" manasına gelen ve "Kolay­lık" manasına gelen kelimelri ikişer defa zikredilmişlerdir. Fa­kat bunlardan kelimesi eliflamh olarak zikredildiği için belirli­dir. Bu itibarla her iki kelimesi de aynı şeydir. ke­limesi ise nekre olarak zikredildiği için ayn şeylerdir. Bu sebeple âyetlerin ifa­desinde tek bir zorluğa karşılık iki kolaylığın bulunduğu zikredilmişir.

Abdullah b. Mes´ud diyor ki: "Zorluk bir deliğe girecek olsa kolaylık pe­şinden gelir, oraya girer. Zira Allah teala: "Mutlaka her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet fier güçlükle beraber bir kolmaylık vardır." buyurmaktadır.[5]7- O halde (bir İşi) bitirdin mi daha yorucu olana koş.Abdullah b. Abbas, Mücahid, Dehhak ve Katade bu âyeti şöyle izah et­mişlerdir: "Sen namazını bitirdin mi dua etmeye giriş. Ondan ihtiyacını iste."

Hasan-ı Basri ve İbn-i Zeyd ise bu âyeti şöyle izah etmişlerdir: "Sen, dünya İşlerini bitirince rabbine ibadete giriş ve namaz kıl."

Taberi âyet-i kerimenin, genel manada anlaşılmasının daha uygun olaca­ğını söylemiş ve âyetin manasını: "Sen, seni meşgul eden dünyevi ve uhrevi iş­lerini bitirdikten sonra rabbine ibadete ve seni ona yaklaştıracak işleri yapmaya ve ondan ihtiyaçlarını dilemeye giriş." şeklinde izah etmiştir.[6]8- Ancak rabbinden iste.Ey´Muhammed sen isteyeceğin şeyi ancak rabbinden iste. Kavminin müşrikleri gibi Allanın dışında bir kısım putlardan isteme. Niyetin ve arzuların Allaha olsun.[7]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/157.

[2] Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346

Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346158.

[3] Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346158.

[4] Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346158-159.

[5] Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346159.

[6] Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346160.

[7] Tirmîzi, K.Tefsir el-Kur´an, Sure: 94, bab: 1, Hadis no: 3346160.


Annen Baban Sağ mıdır?
Abdullah b. Amr b. As (r.a.) şöyle dedi:Bir adam cihada gitmek hususunda izin istemek için Peygamber´e (a.s.) geldi. Peygamber: Anan baban sağ mıdırlar diye sordu. Evet, dedi. Peygamber: Şu halde sen (evvela) onlar için çalış buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4623

Gece Secde Edenler
Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (39/9)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.